چاپ فلکس

فلکسی

فلکسی چیست ؟ تابلو فلکسی مکعبی است که به صورت ریلی ، سپری و اسکلت فلزی می باشد. تابلو فلکسی فیس  به همراه چاپ فلکسی همانگونه که از نامشان پیداست دارای صفحه های قابل انعطافی هستند . در حال حاضر بهترین جایگزین برای تابلوهای پلاستیک قدیمی می باشند. اینگونه تابلوها چه از لحاظ ابعاد و چه فرم دهی دارای…